Dota 2: GG vs Entity

همانطور که تمرین نشان داده است، GG فقط می تواند حریفان کمتر قوی را به صورت خشک شکست دهد، GG به سادگی باید با انگیزه باقی بماند، زیرا علیرغم اینکه بچه ها ماژور را بردند، Liquid امتیاز DPC بیشتری دارد، بنابراین بسیار ضروری است که GG در فصل برنده شود. 2
پیروزی نزدیک GG با ضریب 1.88

برای به اشتراک گذاشتن با دوستان
ValorantGO.ru
Adblock به
آشکارساز