Dota 2: Spirit vs OG

دیروز اسپیریت دو بار مساوی کرد و او جی با دو تعویض 4-0 شروع کرد. من شرط می بندم که OG حداقل یک نقشه می گیرد، به نظر من شانس آن بسیار خوب است!
OG با 1.5+ هندیکپ روی کارت ها برای شانس 1.5 برنده می شود

برای به اشتراک گذاشتن با دوستان
ValorantGO.ru
Adblock به
آشکارساز